بعد از شكست عاطفى حالت بى حسى دارم...
بعد از شكست عاطفى حالت بى حسى دارم...
تاریخ درج: 1396/1/15

سئوال و شكايت مراجع:

بعد از شكست عاطفى حالت بى حسى دارم هيچ چيز برايم مهم نيست. حتى ....( فرد قبلى ) هم برايم مهم نيست. در حالت خوبيم نه؟؟


پاسخ:
وقتى دستمان مي سوزد، لحظه اى شوك مي شويم، و درد را حس نمي كنيم، دستمان را عقب مي كشيم..( واكنش صحيح )، ولى بعد از لحظاتى شمات ميكنيم كه دستم خيلى مي سوزه...
در رابطه عاطفى هم، اين بي تفاوتى گذرا و موقت هست، در واقع حفاظت ما از پذيرش لطمات عاطفى بيشتر مثل مقاومت در برابر نشخوارهاى فكرى و كابوسهاى شبانه است. اما اگر به حال و احساسمان سر و سامان ندهيم به حالت فلج عاطفى مي رسيم!! در ابتدا ممكن است خوب باشد اما اين موانعى كه ايجاد ميكنيم و با آن مبارزه مي كنيم ممكن است حالت دائمى گيرد. ما احساساتمان را فداى بى توجهى مي كنيم!!
ممكن است آنقدر پيش رويم كه از آدم هاى دوست داشتنى هم جدا شويم، حس عشق و لذت در ما مي ميرد...

چه كنيم؟
براى اينكه از شر بى حسى و فلج عاطفى خلاص شويم بايد ديوارهاى دفاعى را بشكنيم. و آن اتفاق و شكست را كه به ما ضربه زده را بارها ببينيم!!! در موردش واضح صحبت كنيم!!! دردش را تحمل و حس كنيم!!! با شنونده اى همدل و درد آشنا صحبت كنيم.
يادمان باشد ناكامى و شكست شرم آور نيست!

سپیده رحمت
روانشناس و مشاور