تاریخچه روانشناسی

((روانشناسی‌ علم زندگی‌ذهنی است))

ویلیام جیمز 

روانشناسی گذشته‌‌ای دیرینه دارد، اماتاریخش کوتاه است.

انسانهادرباره‌ی اندیشه، احساس، هوش، فراست ورفتارهزاران سال است که فکرمیکنند وبااین حال روانشناسی دوران طفولیت خودرا طی‌میکنند.

رواشناسی از دوعلم فیزیولوژی وفلسفه برگرفته شد.ویل‌هموونت، پدرروانشناسی شناخته می‌شود او معتقد بود که روانشناسی یک علم جداگانه ازفلسفه وفیزیولوژی است زیرا بیش ازفلسفه حالت تجربی دارد وبیش از فیزیولوژی به ذهن میپردازد. وونت درسالهای1870اولین آزمایشگاه تجربی روانشناسی را دایر کرد وکتاب بسیار پرحجم اصول روانشناسی فیریولوژیک رابه رشته‌ی تحریردرآورد.