همکاران ما

آشنایی با متخصصان مرکز مشاوره و روانشناسی لوح سپید

 

خانم سپیده رحمت

موسس و مدیر مرکز روانشناسی و مشاوره لوح سپید
متخصص روانشناسی در زمینه‌های «عشق، سوگ، مشکلات فردی و بین فردی، زوج و خانواده»
طراح پرسشنامه باجگیری عاطفی
مدرس کارگاه‌های تخصصی و عمومی
دانش آموخته دوره تخصصی روایت درمانی دالویچ سنتراسترالیا

 

دکتر علیرضا بوستانی پور

متخصص مشاوره خانواده و زوج درمانی

عضو تخصصی انجمن مشاوره آمریکا

دانش آموخته دوره تخصصی روایت درمانی دالویچ سنتراسترالیا

 

دکتر فائزه سادات مالکی

مشاور در زمینه‌های شغلی ـ تحصیلی
مدرس کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های رفتار سازمانی 

 

خانم مهرنوش مهدیزاده

روانشناس و مشاور در زمینه های نوجوان، زوج وفرزندپروری

درمانگر نوروفیدبک