لیست دوره ها و کارگاه
idعنوان دوره/کارگاهروز برگزاری/شروعتاریخساعتمدرسشهریه (تومان)گواهی نامه
5مداخله در شکست های عاطفی (ویژه متخصصان)چهارشنبه1399/2/3119 - 16سرکار خانم سپیده رحمت135000دارد
4روایتی بر شکست های عاطفیسه شنبه1399/2/3019 - 16سرکار خانم سپیده رحمت135000دارد
فرم ثبت نام
نام و نام خانوادگی:  
سال تولد:  
تلفن همراه:  
میزان تحصیلات:  
جهت: